czwartek, 14 grudnia 2017

WX/CWOP - Citizen Weather Observer Program

Moja, bardzo prosta, stacja pogodowa zbudowana została z następujących modułów:

Moduł WiFi ESP-8266 LoLin v.3
 • Zbudowany w oparciu o układ ESP8266-12F z anteną PCB
 • Realizuje łączność Wi-Fi w standardzie 802.11 b/g/n
 • Działa w trybach AP (Access Point), STA (Standalone), AP+STA
 • Obsługuje TKIP, WEP, CRC, CCMP, WPA/WPA2, WPS
 • Zasilanie: 3.3 V (lub 5 V przez port USB)
 • Procesor RISC 80 MHz
 • Posiada 10 portów GPIO - PWM / I2C / SPI / 1-Wire
 • Maksymalne natężenie prądu na pinach I/O: 12 mA
 • Konwerter USB-UART - CH340
 • Konwerter ADC - 10-bitowy
 • 30 pinów w rastrze 2,54 mm - Pasuje do płytek stykowych
 • Złącze micro USB
 • Wymiary: 58 x 30 mm, płytka jest cztero-warstwowa
 • Dwa przyciski: FLASH, służący do programowania, oraz RST (RESET)
 • Moduł możemy zaprogramować w środowisku Arduino IDE (pokazała się nowa wersja IDE 1.9 BETA z podpowiedzią składni !)
 • dodatkowe informacje: ESP8266 wiki poniżej schemat wyprowadzenia pinów:

Czujnik ciśnienia, temperatury i wilgotności BME-280
 •  Napięcie 1,8 - 5,0 V DC
 •  Interfejs I2C (do 3,4 MHz), SPI (do 10 MHz)
 •  Temperatura operacyjna: od -40 do +85°C
 •  Wilgotność operacyjna: 0 - 100%
 •  Ciśnienie operacyjne: 300 - 1.100 hPa
 •  Dokładność pomiaru temperatury: 0,01 °C
 •  Dokładność pomiaru wilgotności: 0,008 %
 •  Dokładność pomiaru ciśnienia: 0,18 Pa
 •  Błąd pomiaru temperatury: +1°C
 •  Błąd pomiaru wilgotności: +3%
 •  Błąd pomiaru ciśnienia: +1 Pa
 •  Stały adres I2C
 •  dodatkowe informacje: BME280 wiki
 •  czujnik wyskalować możemy za pomocą Arduino IDE
 •  z GitHub należy pobrać bibliotekę Grove_BME280-master


Widok mojej stacji WX na mapie APRS.


Adres lokalny IP mojej stacji: 192.168.1.10  -  widok w przeglądarce.
Serwer Polskiej Grupy APRS.

Serwer Citizen Weather Observer Program.

ESP8266 NodeMCU-12E with BME280 Environment Sensor

Jeśli już jesteś na moim blogu zerknij proszę na: Wykresy parametrów pogody 
Czujka barometru BME280 została zlokalizowana na 114 m n.p.m.
Podawane na wykresie ciśnienie atmosferyczne zostało zredukowane do poziomu morza.

Dew point to temperatura punktu rosy.

Przybliżony wzór służący do wyznaczenia temperatury punktu rosy:
 • td – temperatura punktu rosy [°C]
 • t – temperatura [°C]
 • H – wilgotność względna w %

Moje plany na rok 2017 obejmowały zbudowanie stacji pogodowej, która miała określać jeszcze: kierunek i siłę wiatru, natężenie oświetlenia i indeks UV - życie zweryfikowało projekt w dół !

Ciśnienie normalne to:
1 atm = 1,0333227 at = 760 Tr = 101325 Pa = 101325 N/m2


sobota, 11 listopada 2017

PM2,5 Particulate Matter

Właśnie pojawiły się w środkach masowego przekazu pierwsze komunikaty smogowe.
Czas poznać parametry opisujące jakość powietrza, którym oddychamy.
Zagrożenie pyłem zawieszonym w powietrzu opisywane jest głównie dwoma wskaźnikami PM2,5 oraz PM10
Wskaźnik PM2,5 opisuje zawartość cząstek o średnicy mniejszej niż 2,5 µm. Pył PM2,5  składa się z cząstek stałych i ciekłych zawieszonych w powietrzu. Jest to mieszanina substancji organicznych i nieorganicznych; może zawierać:  metale ciężkie oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w tym dioksyny. Pył zawieszony w powietrzu utrudnia wymianę gazową, podrażnia naskórek i śluzówkę. Cząstki o takim rozmiarze przenikają do krwioobiegu człowieka. Powodują wzrost ilości zachorowań na choroby układu krążenia i dróg oddechowych. Wynikiem ich działania są choroby serca, rak płuc, rak gardła i krtani. Mogą wpływać na mechanizm układu autoimmunologicznego.
Każde stężenie pyłu PM2,5 oddziałowuje niekorzystnie na zdrowie ludzkie.

Stężenia pyłu PM2,5 określone przez Światową Organizację Zdrowia WHO:
·         dopuszczalne stężenie średnie 24-godzinne 25 µg/m3
    (wartość 25 µg/m3może być osiągnięta nie częściej niż przez 3 dni w roku)
·         dopuszczalne stężenie średnie roczne 10 µg/m3
W Polsce dopuszczalne stężenie średnie roczne określone jest na poziomie 25 µg/m3 z poziomem docelowym od stycznia 2020 roku obniżonym do wartości 20 µg/m3.
Nikt w Polsce nie określił dopuszczalnego stężenia średniego 24-godzinnego (mimo złożonych interpelacji poselskich). Stężenie alarmowe w Polsce dla pyłu zawieszonego PM10   zostało określone na poziomie 300 µg/m3. Nie mamy określonego poziomu informowania społeczeństwa ani poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM2,5 . Dyrektywa 2008/50/EC nie narzuca państwom członkowskim Unii Europejskiej obowiązku ustanawiania poziomów dla pyłów zawieszonych. Przyjęcie odpowiednich poziomów informowania i alarmowych jest niezmiernie ważne dla zdrowia obywateli naszego kraju.
Na portalach Inspekcji Ochrony Środowiska GIOŚ i WIOŚ odnaleźć można informację o stężeniu pyłu PM2,5. Najbliżej nas, w Warszawie, są tylko dwie stacje automatyczne, monitorujące stężenie pyłu PM2,5  zlokalizowane przy ulicach Niepodległości i Wokalnej. Aktualne wartości stężeń pyłów dostępne są pod adresem:
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/maps/measuringstation
lub pod adresem:
http://powietrze.zm.org.pl.  
Stacje pomiarowe zanieczyszczeń powietrza 
GIOŚ.Polacy chcą wiedzieć, jakim powietrzem oddychają i budują swoje własne stacje monitoringu. W ten sposób powstają „konkurencyjne” dla Inspektoratu Środowiska pojedyncze stacje i całe sieci, dzięki którym, każdy może odczytać i porównać stężenia pyłów. Prywatne stacje pomiarowe nie przechodzą corocznego wzorcowania a wyniki obarczone są błędami trudnym do oszacowania.
Bardzo duży zasięg ma prywatna, globalna sieć czujników LookO2, oparta o precyzyjne czujniki laserowe Plantower PMS5003 wykonujące pomiar stężenia pyłów:PM1, PM2,5 i PM10. Specyfikacja parametrów LookO2 podaje dokładność pomiaru 50% dla cząstek o rozmiarze do 0,3 µm i 98% dla cząstek większych niż 0,5 µm jednak podczas występowania mgły czujnik może wskazywać odchylenia od rzeczywistego pomiaru (pokazując większe stężenie pyłu - co nie musi być prawdą) ze względu na to, że "widzi" drobiny wilgoci↔mgły. Aktualne wartości stężeń pyłów udostępniane są pod adresem:
http://www.looko2.com/heatmap.php.
Globalna sieć czujników LookO2.


Kolejna sieć monitoringu zanieczyszczeń powietrza budowana jest przez polską spółkę Airly. W budowie sieci uczestniczą inwestorzy prywatni, jak również gminy i miasta. Spółce udało się pozyskać na ten cel fundusze unijne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Mapa z aktualnymi wynikami pomiarów zanieczyszczeń przedstawiona jest pod adresem: http://map.airly.eu/pl/.
Sieć czujników Airly.Dzięki polskiej aplikacji Kanarek napisanej dla systemu operacyjnego Android, możemy sprawdzić jakości powietrza w polskich miastach. Aplikacja pobiera dane ze stacji monitorujących parametry powietrza: GIOŚ, LookO2 i Airly, automatycznie odnajdując stacje najbliższe naszej lokalizacji.

17 listopada 2017 roku na trwającym w Paryżu Forum na rzecz Czystego Powietrza Clean Air Forum Europejska Agencja Środowiska EEA uruchomiła interaktywną mapę, która pozwala na bieżąco kontrolować stan powietrza na całym kontynencie.
Interaktywna mapa EEA.

Legenda mapy


Na interaktywnej mapie można śledzić aktualną jakość powietrza dla poszczególnych stacji, z uwzględnieniem stężenia pięciu najważniejszych rodzajów zanieczyszczeń mających szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi oraz na środowisko: pyłu drobnego PM2,5 i PM10, ozonu w warstwie przyziemnej (O3), dwutlenku azotu (NO2) i dwutlenku siarki (SO2). Na mapie wyświetlana jest ogólna ocena dla każdej stacji monitorującej, oznaczonej kolorową kropką, odpowiadająca najwyższemu stężeniu dowolnej z pięciu substancji zanieczyszczających. Tak zdefiniowany został europejski wskaźnik jakości powietrza European Air Quality Index umożliwiający sprawdzenie na bieżąco jakoś powietrza w europejskich miastach i regionach. W przypadku Polski brane są pod uwagę jedynie stanowiska pomiarowe Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Zamieszczony dziś zrzut interaktywnej mapy EEA pokazuje Polskę jako kraj z dużym problemem jakości powietrza którym oddychamy.

Powyższy artykuł trafił na portal: http://www.OBIEKTYW.info
↝o↜o↝o↜o↝o↜

Do globalnej sieci czujników LookO2, w listopadzie 2017 roku, przyłączyłem firmę BRIX zlokalizowaną w przysiółku Kosewo na zachód od Nasielska ( przy drodze Nasielsk - Nowe Miasto).
Czujnik nazwałem BRIX-Nasielsk.
Podczas pierwszej konfiguracji  czujnika należy wprowadzić współrzędne geograficzne we właściwej formie. Są trzy prezentacje współrzędnych geograficznych:
·         Najstarsza prezentacja współrzędnych geograficznych podaje:
            stopnie, minuty i sekundy i określana jest jako DMS.
·         Z mapy GOOGLE odczytać można współrzędne GPS zapisane jako stopnie i minuty.
·         Do pliku konfiguracyjnego  czujnika LookO2  wprowadzić należy współrzędne pod postacią             WGS84 czyli World Geodetic System '84, zapisane jako stopnie.
 W tym konkretnym przypadku współrzędne odczytane z mapy GOOGLE:
                         52*36,17’ N
                         20*46,91’ E
Po zamianie na postać WGS84 wyglądają następująco:
                        52,60283 N
                        20,78183 E
Podczas konfiguracji w sieci Wi-Fi  LOOKO2_  na stronie http://192.168.4.1 do formularza wstawiamy współrzędne rozdzielone kropką (nie przecinkiem dziesiętnym) i pomijamy literki określające strony świata. W przypadku chęci zmiany współrzędnych, opisu czujnika, czy po zmianie hasła dostępu do Access Point, musimy dokonać ponownej konfiguracji, którą należy poprzedzić resetem. Do resetu służy microswitch zlokalizowany w otworze tuż obok gniazda zasilania.

Aktualizacja oprogramowania LookO2 możliwa jest również dopiero po resecie.

Jest to pierwszy czujnik smogowy w okolicach Nasielska, którego odczyt dostępny jest dla wszystkich zainteresowanych czystością powietrza.  

Widok po zmianie szaty graficznej na stronie.

Informacja o czujniku smogowym została zamieszczone na stronie internetowej miasta NASIELSK:
wpis na oficjalnej stronie GMINY NASIELSK 


poniedziałek, 28 sierpnia 2017

Kilka zdjęć ze znanymi postaciami

Z Katarzyną Pakosińską.

Polską artystką kabaretową, konferansjerką, mieszkanką Milanówka.
Autorką książek:
"Malina cud-dziewczyna"  MUZA-2015
"Malina szał-dziewczyna" MUZA-2016
"SEMARADISO. Arabeski na temat Gruzji w dialogu z alter ego spisane.
Tylko dla pasjonatów poczuciem humoru !" PASCAL-2017.
Katarzyna Pakosińska na FACEBOOK.
Wpis do WIKIPEDII o Katarzynie Pakosińskiej.


Z Elżbietą Dzikowską w Patagonii w 2014 roku.

Podróżniczką, autorką albumów, książek i programów telewizyjnych.
Reżyserem i operatorem filmów dokumentalnych.
Prowadziła popularny program telewizyjny PIEPRZ i WANILIA.
Doprowadziła do powstania Muzeum Tony Halika w Toruniu w 2003 roku.
O Elżbiecie Dzikowskiej Rosik Press.
Wpis do WIKIPEDII o Elżbiecie Dzikowskiej.


Z Krzysztofem Baranowskim w 2017 roku podczas Targów Wiatr i Woda.

Żeglarzem, kapitanem jachtowym, krótkofalowcem - posiadającym znak SP5ATV.
Jako pierwszy Polak dwukrotnie opłynął samotnie kulę ziemską na jachtach: Polonez i Lady B.
Na zdjęciu przyjaciel Włodek uwiecznił moment kiedy Krzysztofowi-SP5ATV przekazywałem moje  karty QSL.
Kiedy wpadła mi w ręce książka "Droga na Horn" Krzysztofa Baranowskiego
świat przestał dla mnie istnieć - przeczytałem ją "jednym tchem". 
Moje doświadczenia zdobyte podczas żeglowania w grudniu po morzu Śródziemnym czy w letnich miesiącach po Adriatyku są absolutnie niczym w porównaniu do warunków w jakich żeglował Krzysztof Baranowski. Pewną namiastkę miałem podczas żeglugi w kanale Beagle w okolicach Ushuaia zbliżyłem się wtedy na ok. 60-80 km do przylądka Horn - jednak nigdy samotnie.


Z Tomaszem Ciepielowskim SP5CCC.

Nadwornym historykiem Polskiego Związku Krótkofalowców. Prezesem Stowarzyszenia Miłośników Łączności Radiowych  SPDX-CLUB 1999-2004, prezesem Stowarzyszenia Miłośników Łączności na Falach Ultrakrótkich PK-UKF od 2017 roku.
Współautorem książek:
"Pasmo 50 MHz" 1992
 "Lwowski Klub Krótkofalowców. Zarys dziejów" WKŁ-2008.
Tomek- SP5CCC dokonał rekonstrukcji nadajnika i odbiornika Tadeusza Heftmana, polskiego krótkofalowca ze znakiem TPAX, który 6 grudnia 1925 roku wykonał pierwszą zagraniczną, potwierdzoną łączność radiową, ze stacją z Holandii, której operatorem był Ten Kate posiadający znak NØPM.
Zdjęcie zostało wykonane w czerwcu 2006 roku w Rodatyczach na Ukrainie przez Wiesława-SQ5ABG.

Z Wiesławem Pasztą SQ5ABG 

podczas pikniku krótkofalarskiego zorganizowanego w Kruszwicy nad jeziorem Gopło
przez Akadamiecki Klub Krótkofalowców w Bydgoszczy SP2PUT w lipcu 2016 roku. 
Inicjator budowy repliki powstańczej radiostacji Błyskawica.
Autor książki: Cień Błyskawicy" 2009.
Założyciel i wieloletni prezes Południowo Praskiego Klubu Krótkofalowców SP5PPK.
Redaktor naczelny miesięcznika "Krótkofalowiec Polski"
Współtwórca przystanków PaT czyli Profilaktyka a Ty - SP5PAT.
Zdjęcie, u podnóża Mysiej Wieży (1343), wykonała Elżbieta-SP5EBB.
Wiesław Paszta na FACEBOOK.
Kurier Mławski o Wiesławie Paszta.


Z Markiem Safarzyńskim SP5CCK

moim nauczycielem telegrafii; bardzo, bardzo cierpliwym nauczycielem...
Marek wielokrotnie reprezentował Polski Związek Krótkofalowców w zawodach telegraficznych krajowych i międzynarodowych.
Zdjęcie w Radio Shack'u Marka-SP5CCK wykonał przyjaciel Mariusz.

Jeden z dyplomów zdobytych przez Marka-SP5CCK; ten w 1981 roku.

Ze Ślicznotką .... Magdą Kaczyńską.NA OSI Kierowca TIR'a

Magda Jump - Ślicznotka

Magda Jump - Słodka Kotka

Ostróda 2014


Z DEDE VAN DER ROOVE
podczas wernisażu 6 stycznia 2018 roku
w Galerii OK w Brwinowie.
Zdemaskuję pseudonim artystyczny - Sławek Siatkowski.
Współautorem wystawy była córka Sławka - Marta Siatkowska.
Na wystawie: Sławka były PRZESZKADZAJKI a Marta wystawiła BATIKI.

Zdjęcie wykonała moja żona Elżbieta.

Dziadkowie Sławka Siatkowskiego napisali elementarz:

"LITERY nauka czytania" Ewa i Feliks Przyłubscy. 
Ilustratorem elementarza był Mieczysław Kwacz.
Był to elementarz na którym uczyły się moje dzieci.
Chodząc do szkoły podstawowej imienia Bolesława Bieruta uczyłem się z elementarza Mariana Falskiego ilustrowanego przez Jana Rembowskiego. 


Z kapitanem jachtowym Romanem Paszke

Roman Paszke wpisuje dedykację podczas promocji swojej książki
"PTAKI OCEANÓW"
Listopad 2018 roku Warszawa Praga.
Zdjęcie wykonała moja żona Elżbieta załogantka jednego z rejsów kapitana Paszke.

niedziela, 27 sierpnia 2017

Kilka zdjęć związanych z krótkofalarstwem

Chciałem zaprezentować zdjęcia z obecności na różnych imprezach krótkofalarskich oraz z miejsc związanych z "falami eteru". Okazało się, że zdjęć mam bardzo dużo jednak zawierają one twarze przyjaciół, znajomych i osób trzecich. Zamieszczenie tych zdjęć naruszyłoby ich wizerunek.


Najstarsze zdjęcie jakie odnalazłem.
Podczas pracy z TRX'a APACHE model RCI-2950.
Pokrywał amatorskie pasmo 28 MHz. Pracował od 26 MHz do 32 MHz.Zjazd UKF w Krośnie w 1997 roku, na którym zostałem członkiem Polskiego Klubu UKF.
Zdjęcie wykonał Paweł-SQ5GLH.

Przemiennik SR8T obecnie SR8TA 
zlokalizowany na górze Liwocz 562 m n.p.m.  w pobliżu Jasła.
Zdjęcie wykonał Paweł-SQ5GLH.


Na szczycie góry Wołowiec 2.063 m n. p. m. w Tatrach Zachodnich w 1998 roku.
Z TRX'a ICOM IC-2SAT, który trzymam w ręku, zrobiłem kilka łączności z Krakowem.
Zdjęcie wykonała moja żona Ela-SP5EBB.


Pierwsze Schronisko Towarzystwa Tatrzańskiego 


Radiowo Telewizyjne Centrum Nadawcze Święty Krzyż 
1999 rok na Łysej Górze.
Wysokość masztu 157 metrów.

Centrum Usług Satelitarnych w Psarach.
Centrum zwiedzałem przez 2 godziny dzięki Markowi-SP7DQR.
Zdjęcie wykonał mój tata - Andrzej.


Międzyzdroje Zjazd Założycielski Stowarzyszenia PK UKF 2001 rok.
Zostałem członkiem założycielem.
Mostek kapitański s/y POGORIA.
Trójmasztowa barkentyna o powierzchni żagli 1.000 m². 
Długość kadłuba 48 m.
Rejs po morzu Śródziemnym - okolice Korsyki, grudzień 2003 rok.
Zdjęcie wykonał przyjaciel - Mariusz O.
Muzeum Powstania Warszawskiego - powstańcza radiostacja BŁYSKAWICA 2005 rok.
Zdjęcie wykonała Ela-SP5EBB.

80 lat Lwowskiego Klubu Krótkofalowców 
zorganizowane w Rodatyczach obok Lwowa w 2006 roku.

 


XV Zjazd Stowarzyszenia PK UKF
w miejscowości Joachimów Mogiły koło Skierniewic w czerwcu 2006 roku.


Wieża telewizyjna w Monachium OLYMPIATURM.
291 metrów wysokości.
Zdjęcie wykonała Ela-SP5EBB


Drewniana wieża nadawcza radiostacji w Gliwicach.
Wysokość 111 m daje jej status 
najwyższej drewnianej wieży nadawczej na świecie.


Zjazd PK UKF w Wadowicach w 2008 roku.RADIOTELESKOP
OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNEGO w PIWNICACH koło TORUNIA
średnica czaszy 32 m (największy radioteleskop w Europie Środkowej)
Na trzydniowe szkolenia z zakresu falowników wektorowych Lenze trafiłem do Torunia, gdzie dzięki uprzejmości wykładowców udało mi się obejrzeć sterowniki radioteleskopu - wszystkie Lenze.


Dzień Krótkofalowca 2009 roku.
Na terenie Jednostki Wojskowej Dowództwa Garnizonu Warszawa w Helenówku.


Po rozpakowaniu przesyłki z TRX'em  ICOM IC-720A.
Zdjęcie wykonała Ela-SP5EBB.


ŁOŚ maj 2009.
W ręku trzymam pilota, którym wyzwoliłem aparat fotograficzny stojący na statywie.


Na dachu najwyższego budynku biurowego w Warszawie   -  "RONDO-1" 
159 m nad poziomem ulicy obok amatorskich anten przemiennika D-Star SR5UVA.
Opiekunami, wyłączonego obecnie przemiennika, byli: Artur-SP5QWK, Rysiek-SQ9MDD.
Zdjęcie wykonał Rysiek-SQ9MDD.
Wierzchołek widocznej, przedłużonej, iglicy Pałacu Kultury i Nauki sięga 237 m.
Taras widokowy PKiN na XXX piętrze zlokalizowany jest 114 m nad poziomem terenu.


Zjazad PK-UKF w Zieleńcu w sierpniu 2009 roku.
Zieleniec Ski Arena to jeden z największych ośrodków narciarskich w Polsce. 
Śnieg przez 150 dni w roku na północnych stokach gór Orlickich.


We własnym domu kilka lat temu.Południowo Praski Klub Krótkofalowców SP5PPK zimą 
na terenie Ośrodka Rekreacyjnego Klubu Dowództwa Garnizonu Warszawa 
przy Wale Miedzeszyńskim w Warszawie nad Wisłą.
Zdjęcie wykonał Wiesiek-SQ5ABG.


Ogólnopolskie Spotkanie Krótkofalowców ŁOŚ 2012  
51 Zjazd PK-UKF.
Okres kiedy byłem sekretarzem
Stowarzyszenia Miłośników Łączności na Falach Ultrakrótkich
POLSKIEGO KLUBU UKF
Autorem zdjęcia był Andrzej-SP5AHT 
redaktor naczelny miesięcznika "Świat Radio".W gościnie na stacji Kłodzkiej Grupie EME.
Grupę utworzyli: Andrzej-SP6JLW, Jacek-SP6OPN, Paweł-SQ6OPG.
Zdjęcia wykonał Tomek-SP5CCC.52 Zjazd PK UKF w Zieleńcu w 2013 roku.
Widok z poziomu 1013 m n.p.m. z polany, na której Klub Czechosłowackich Turystów
 zbudował w latach 1924-25  schronisko Masarykova Chata. 
W nazwie schroniska uczczono pierwszego prezydenta Czechosłowacji T. G. Masaryka.
Zdjęcie wykonał Jurek-SP5BLD.

Jeszcze jedno zdjęcie ze Zjazdu w Zieleńcu w 2013 roku.
Zdjęcie pobrane z poniższego linku:
Tomek-SP5XMU, Bartek-SP5QWB, Sławek-SP5QWJ-autor bloga,
Tomek-SP5CCC, Andrzej- SP8XXN, Andrzej-SP3IYM↔SO3Z.


Jednym ze sponsorów Wystawy Kur Ozdobnych był Polski Związek Krótkofalowców.
Najbardziej aktywna "w temacie" kur jest Ewa-SP5HEN.
Sufiks w znaku krótkofalarskim Ewy oznacza: kura, kwoka, samica.

90 lat Lwowskiego Klubu Krótkofalowców 2016 rok.
Uroczystości odbyły się w Brzuchowicach pod Lwowem. 
Ostatni raz we Lwowie byłem w 2006 roku z wielkim uznaniem odebrałem zaistniałe zmiany.
Zdjęcie wykonała Ela-SP5EBB.

 

Uwieczniłem dźwięk i obraz dzwonu 
podarowanego przez polskich krótkofalowców 
dla krótkofalowców z Lwowskiego Klubu Krótkofalowców.


Praca z QTH terenowego w maju 2019 roku - Żywki nad rzeką Sapiną.
Antena LW 33 metry. Balun 9:1. Uziemienie to stalowa płyta zatopiona w rzece Sapina.
Zdjęcie wykonała Elżbieta-SP5EBB.