sobota, 11 listopada 2017

PM2,5 Particulate Matter

Właśnie pojawiły się w środkach masowego przekazu pierwsze komunikaty smogowe.
Czas poznać parametry opisujące jakość powietrza, którym oddychamy.
Zagrożenie pyłem zawieszonym w powietrzu opisywane jest głównie dwoma wskaźnikami PM2,5 oraz PM10
Wskaźnik PM2,5 opisuje zawartość cząstek o średnicy mniejszej niż 2,5 µm. Pył PM2,5  składa się z cząstek stałych i ciekłych zawieszonych w powietrzu. Jest to mieszanina substancji organicznych i nieorganicznych; może zawierać:  metale ciężkie oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w tym dioksyny. Pył zawieszony w powietrzu utrudnia wymianę gazową, podrażnia naskórek i śluzówkę. Cząstki o takim rozmiarze przenikają do krwioobiegu człowieka. Powodują wzrost ilości zachorowań na choroby układu krążenia i dróg oddechowych. Wynikiem ich działania są choroby serca, rak płuc, rak gardła i krtani. Mogą wpływać na mechanizm układu autoimmunologicznego.
Każde stężenie pyłu PM2,5 oddziałowuje niekorzystnie na zdrowie ludzkie.

Stężenia pyłu PM2,5 określone przez Światową Organizację Zdrowia WHO:
·         dopuszczalne stężenie średnie 24-godzinne 25 µg/m3
    (wartość 25 µg/m3może być osiągnięta nie częściej niż przez 3 dni w roku)
·         dopuszczalne stężenie średnie roczne 10 µg/m3
W Polsce dopuszczalne stężenie średnie roczne określone jest na poziomie 25 µg/m3 z poziomem docelowym od stycznia 2020 roku obniżonym do wartości 20 µg/m3.
Nikt w Polsce nie określił dopuszczalnego stężenia średniego 24-godzinnego (mimo złożonych interpelacji poselskich). Stężenie alarmowe w Polsce dla pyłu zawieszonego PM10   zostało określone na poziomie 300 µg/m3. Nie mamy określonego poziomu informowania społeczeństwa ani poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM2,5 . Dyrektywa 2008/50/EC nie narzuca państwom członkowskim Unii Europejskiej obowiązku ustanawiania poziomów dla pyłów zawieszonych. Przyjęcie odpowiednich poziomów informowania i alarmowych jest niezmiernie ważne dla zdrowia obywateli naszego kraju.
Na portalach Inspekcji Ochrony Środowiska GIOŚ i WIOŚ odnaleźć można informację o stężeniu pyłu PM2,5. Najbliżej nas, w Warszawie, są tylko dwie stacje automatyczne, monitorujące stężenie pyłu PM2,5  zlokalizowane przy ulicach Niepodległości i Wokalnej. Aktualne wartości stężeń pyłów dostępne są pod adresem:
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/maps/measuringstation
lub pod adresem:
http://powietrze.zm.org.pl.  
Stacje pomiarowe zanieczyszczeń powietrza 
GIOŚ.Polacy chcą wiedzieć, jakim powietrzem oddychają i budują swoje własne stacje monitoringu. W ten sposób powstają „konkurencyjne” dla Inspektoratu Środowiska pojedyncze stacje i całe sieci, dzięki którym, każdy może odczytać i porównać stężenia pyłów. Prywatne stacje pomiarowe nie przechodzą corocznego wzorcowania a wyniki obarczone są błędami trudnym do oszacowania.
Bardzo duży zasięg ma prywatna, globalna sieć czujników LookO2, oparta o precyzyjne czujniki laserowe Plantower PMS5003 wykonujące pomiar stężenia pyłów:PM1, PM2,5 i PM10. Specyfikacja parametrów LookO2 podaje dokładność pomiaru 50% dla cząstek o rozmiarze do 0,3 µm i 98% dla cząstek większych niż 0,5 µm jednak podczas występowania mgły czujnik może wskazywać odchylenia od rzeczywistego pomiaru (pokazując większe stężenie pyłu - co nie musi być prawdą) ze względu na to, że "widzi" drobiny wilgoci↔mgły. Aktualne wartości stężeń pyłów udostępniane są pod adresem:
http://www.looko2.com/heatmap.php.
Globalna sieć czujników LookO2.


Kolejna sieć monitoringu zanieczyszczeń powietrza budowana jest przez polską spółkę Airly. W budowie sieci uczestniczą inwestorzy prywatni, jak również gminy i miasta. Spółce udało się pozyskać na ten cel fundusze unijne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Mapa z aktualnymi wynikami pomiarów zanieczyszczeń przedstawiona jest pod adresem: http://map.airly.eu/pl/.
Sieć czujników Airly.Dzięki polskiej aplikacji Kanarek napisanej dla systemu operacyjnego Android, możemy sprawdzić jakości powietrza w polskich miastach. Aplikacja pobiera dane ze stacji monitorujących parametry powietrza: GIOŚ, LookO2 i Airly, automatycznie odnajdując stacje najbliższe naszej lokalizacji.

17 listopada 2017 roku na trwającym w Paryżu Forum na rzecz Czystego Powietrza Clean Air Forum Europejska Agencja Środowiska EEA uruchomiła interaktywną mapę, która pozwala na bieżąco kontrolować stan powietrza na całym kontynencie.
Interaktywna mapa EEA.

Legenda mapy


Na interaktywnej mapie można śledzić aktualną jakość powietrza dla poszczególnych stacji, z uwzględnieniem stężenia pięciu najważniejszych rodzajów zanieczyszczeń mających szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi oraz na środowisko: pyłu drobnego PM2,5 i PM10, ozonu w warstwie przyziemnej (O3), dwutlenku azotu (NO2) i dwutlenku siarki (SO2). Na mapie wyświetlana jest ogólna ocena dla każdej stacji monitorującej, oznaczonej kolorową kropką, odpowiadająca najwyższemu stężeniu dowolnej z pięciu substancji zanieczyszczających. Tak zdefiniowany został europejski wskaźnik jakości powietrza European Air Quality Index umożliwiający sprawdzenie na bieżąco jakoś powietrza w europejskich miastach i regionach. W przypadku Polski brane są pod uwagę jedynie stanowiska pomiarowe Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Zamieszczony dziś zrzut interaktywnej mapy EEA pokazuje Polskę jako kraj z dużym problemem jakości powietrza którym oddychamy.

Powyższy artykuł trafił na portal: http://www.OBIEKTYW.info
↝o↜o↝o↜o↝o↜

Do globalnej sieci czujników LookO2, w listopadzie 2017 roku, przyłączyłem firmę BRIX zlokalizowaną w przysiółku Kosewo na zachód od Nasielska ( przy drodze Nasielsk - Nowe Miasto).
Czujnik nazwałem BRIX-Nasielsk.
Podczas pierwszej konfiguracji  czujnika należy wprowadzić współrzędne geograficzne we właściwej formie. Są trzy prezentacje współrzędnych geograficznych:
·         Najstarsza prezentacja współrzędnych geograficznych podaje:
            stopnie, minuty i sekundy i określana jest jako DMS.
·         Z mapy GOOGLE odczytać można współrzędne GPS zapisane jako stopnie i minuty.
·         Do pliku konfiguracyjnego  czujnika LookO2  wprowadzić należy współrzędne pod postacią             WGS84 czyli World Geodetic System '84, zapisane jako stopnie.
 W tym konkretnym przypadku współrzędne odczytane z mapy GOOGLE:
                         52*36,17’ N
                         20*46,91’ E
Po zamianie na postać WGS84 wyglądają następująco:
                        52,60283 N
                        20,78183 E
Podczas konfiguracji w sieci Wi-Fi  LOOKO2_  na stronie http://192.168.4.1 do formularza wstawiamy współrzędne rozdzielone kropką (nie przecinkiem dziesiętnym) i pomijamy literki określające strony świata. W przypadku chęci zmiany współrzędnych, opisu czujnika, czy po zmianie hasła dostępu do Access Point, musimy dokonać ponownej konfiguracji, którą należy poprzedzić resetem. Do resetu służy microswitch zlokalizowany w otworze tuż obok gniazda zasilania.

Aktualizacja oprogramowania LookO2 możliwa jest również dopiero po resecie.

Jest to pierwszy czujnik smogowy w okolicach Nasielska, którego odczyt dostępny jest dla wszystkich zainteresowanych czystością powietrza.  

Widok po zmianie szaty graficznej na stronie.

Informacja o czujniku smogowym została zamieszczone na stronie internetowej miasta NASIELSK:
wpis na oficjalnej stronie GMINY NASIELSK